Linderud Borettslag II

 

SØKNAD OM UTLEIE

 

1.        Andelseier: .........................................................................……………………………………………………….

Erich Mogensøns vei nr. ………….…  Leilighet nr. ….……………  Andel nr. ….…………….

2.        Andelseiers adresse under utleieforholdet: .............................................................................

..............................................................................................................................................................................

Telefon: ......................................... Epost: ................................................................................................

Eier plikter å holde styret orientert om sin adresse til enhver tid.

3.        Ansvarlig leietaker: ...........................................................................................……………………………

Telefon: ......................................... Epost: ................................................................................................

4.        Årsak til utleie er: .....................................................................................................................................

...............................................................................................................................................……………………..

5.        Andelseier er fortsatt ansvarlig for at månedlig husleie for hans/hennes andel blir innbetalt til Linderud Borettslag II.

6.        Leietaker skal gis en kopi av vedtekter og ordensregler for Borettslaget.
Andelseier plikter å sørge for at leietaker leser, forstår og aksepterer disse.

Dokumentene kan hentes fra Borettslagets nettsted www.Linderudbo.no/L2/.
Eier skal selv ha dokumentene tilgjengelige i tilfelle tvister oppstår.
Ved behov for trykte eksemplarer, ta kontakt med forretningsfører.

7.        Leiligheten kan bare nyttes til boligformål.

8.        Utleien varer fra og med ............................................   til og med ..............................................

9.        Betingelsene over er lest, forstått og akseptert.

 

 

................................................................                               ..............................................................

Andelseier                                                    Leietaker

 

Linderud, .......... / .................. 20..........

 

 

...........................................................................

Styrets representant

 

 

Denne søknad skal fylles ut i 3 - tre - eksemplarer og leveres til styret i Linderud Borettslag II før innflytting skjer.
Dersom styret innvilger søknaden, vil et underskrevet eksemplar bli fordelt til andelseier, leietaker og forretningsfører.