AVTALE OM HUNDEHOLD

(Avtalen skal signeres av samtlige som har hund)

 

 

Undertegnede andelseier: ..................................................................………………….

 

Erich Mogensøns vei …………  Leilighet nr. …………

 

er gitt adgang til å holde hund, type: ….........................................................................

                                                          

Hundens navn: …………………………………………………     Fødselsår:  ……………

 

Betingelser:

1.        Hunden skal føres i bånd ut og inn av oppganger og heiser.
Den skal luftes utenfor borettslagets område.

2.        Andelseieren erklærer seg ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som dennes hund måtte påføre Linderud Borettslag II, f.eks. ved skraping på dører og karmer, beskadigelse av blomster- og grøntanlegg etc.

3.        Hundeeieren forplikter seg til omgående å fjerne eventuelle ekskrementer etter sin hund i trappeoppganger og heiser, på veier, plener m.v.

4.        Dersom det innkommer berettigede klager fra andelseiere på lukt eller bråk, erklærer undertegnede andelseier seg innforstått med at hunden må fjernes fra leiligheten.

5.        Følgende raser krever skriftlig tillatelse fra borettslagets styre:
          Amstaff, Dobermann, Grand Danois, Grønlandshund,
          Riesenschnauzer, Rotweiler, Schäfer, St. Bernhardshund.

6.        Raser nevnt i pkt. 5 skal ha gjennomgått dressurkurs.
Attest for gjennomgått kurs sendes borettslagets styre.

7.        Hunden må ikke være alene i leiligheten uten å være trent for og fortrolig med dette, og da normalt ikke lenger enn 8 timer sammenhengende.

8.        Hunden bør ikke luftes av mindreårige barn, og skal fortrinnsvis luftes og føres av husstandens medlemmer.

9.        Denne erklæringen betraktes som en del av ordensreglene.
Dersom reglene ovenfor ikke blir overholdt, vil hunden bli forlangt fjernet
med tre måneders varsel.

10.   Borettslagets styre avklarer evt. uenighet hos beboerne om tolkning av disse reglene. Det vises forøvrig til:
     Lov om hundehold - LOV-2003-07-04-74,
og
Lov om burettslag - LOV-2003-06-06-39 §5.11.

Undertegnede hundeeier erklærer seg villig til å godta betingelsene ovenfor:

 

Linderud, ............... / ..............20……

 

 

....................................................                                               ....................................................

          Linderud Borettslag II                                                                    Andelseier