Linderud Borettslag II

 

Kontrakt
for brukerrett til Borettslagets garasjer

 

1.      Garasjeanlegget er en del av Linderud borettslag II
Kun borettslagets andelseiere kan få brukerrett til garasje. Ingen andelseier kan ha brukerrett til mer enn 1 ‑ en ‑ garasje.
Linderud borettslag II v/styret disponerer likevel et nødvendig antall garasjer for vaktmester og vaktmesterutstyr.

2.      Brukerrett til garasje tildeles på søknad etter forutgående kunngjøring. Søkernes boansiennitet legges til grunn for innbyrdes rangering.
Bytte av garasje kan skje. Bytte skjer også etter boansiennitet

3.      Ved tildeling innbetales et rentefritt depositum. I tillegg betales en månedlig leie.
Såvel depositum som leie fastsettes av styret.

4.      Garasjen skal brukes til oppstilling av registrert bil/motorkjøretøy som andelseier eller et av husstandsmedlemmene disponerer.

5.      Linderud borettslag II er ansvarlig for drift og vedlikehold av garasjeanlegget, herunder nødvendig forsikring som dekker bygningsmessige skader oppstått ved brann, innbrudd etc.
Innvendig vedlikehold av garasjen påhviler brukeren, som også må rette seg etter de til enhver tid gjeldende brannforskrifter, og pålegg vedtatt av borettslagets generalforsamling.
Bruker plikter å holde garasjen avlåst.
Styret kan pålegge brukerne dugnadsarbeid.

6.      Fremleie/utlån av garasjen er kun tillatt etter godkjenning av styret, og kun til borettslagets beboere. Fremleie utover 2 år kan ikke godkjennes.

7.      Dersom kontrakten misligholdes kan styret si den opp med 1 ‑ en ‑ måneds varsel.
Også bruker kan si opp kontrakten med 1 ‑ en ‑ måneds varsel.

8.      Garasjen kan ikke omsettes.

9.      Ved oppsigelse skal innbetalt depositum tilbakebetales.

 

Denne kontrakt er inngått og underskrevet i 2 eksemplarer mellom Linderud borettslag II og bruker.

 

 

 

Linderud,

 

Garasje:

 

Brukers leilighet:

 

 

 

 

 

For styret

 

Bruker